Privacy

Privacy Beleid

Coach Vooruit respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Coach Vooruit worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.coachvooruit.nl (hierna: ‘de website’). Coach Vooruit acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Coach Vooruit zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Coach Vooruit werkt met een online softwareprogramma, Zilliz. Met de leverancier hiervan is een serviceovereenkomst gesloten. De leverancier is in het kader van de AVG bewerker van persoonsgegevens en in dat kader ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade of het nadeel wanneer privacyregels niet worden nageleefd zoals overeengekomen.

Coach Vooruit verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Coach Vooruit, zoals bij:

 • Telefonisch of mailcontact; 

 • Het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Coach Vooruit, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;

 • Het versturen van een bericht middels het aanmeldformulier of een van de contactformulieren op de website; – Het schrijven en plaatsen van aanbevelingen op de website;

 • Het inschrijven middels de website voor de ontvangst van nieuwsbrieven.

  De persoonsgegevens die u aan Coach Vooruit verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacyverklaring.

  Indien u, bijvoorbeeld middels het aanmeldformulier of een contactformulier op de website, telefonisch of per e-mail persoonsgegevens aan Coach Vooruit verstrekt, worden deze door Coach Vooruit uitsluitend verwerkt om uw aanmelding c.q. contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met Coach Vooruit hebt gesloten, worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

  Beroepsgeheim en delen van persoonsgegevens met derden

  Coach Vooruit staat met haar cliënten in een vertrouwensrelatie. Dat betekent dat Coach Vooruit wettelijk verplicht is geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van al datgene wat haar bij het uitoefenen van haar beroep als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te harer kennis is gekomen of wat daarbij te harer kennis is gekomen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moest begrijpen (artikel 88 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Kort gezegd komt dit er in gewone taal op neer dat Coach Vooruit alles wat tijdens persoonlijke gesprekken, ook die online worden gevoerd, wordt besproken over de situatie en andere privé-aangelegen van de cliënt, geheimhoudt. Deze geheimhoudingsplicht zal alleen worden doorbroken indien:

 • De betreffende cliënt daarvoor zijn expliciete voorafgaande toestemming geeft, of;

 • Indien Coach Vooruit van oordeel is dat zij gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer zij door wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe wordt verplicht.

  Persoonsgegevens die niet vertrouwelijk zijn, kan Coach Vooruit soms wel met derden delen.

  Coach Vooruit kan uw persoonsgegevens, tenzij het vertrouwelijke gegevens betreft zoals hiervoor bedoeld, namelijk wel derden delen als:

 • Coach Vooruit daartoe wettelijk verplicht is;

 • Dit gebeurt met uw voorafgaande instemming;

 • Dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Coach Vooruit of van een derde (zie daarover hieronder meer);

 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en Coach Vooruit gesloten overeenkomst. In dit kader werkt Coach Vooruit met programmatuur om digitale

 

behandelplannen te vervaardigen en welke programmatuur dan ook wordt ingezet bij haar dienstverlening zoals met u overeengekomen; de exploitant van de betreffende programmatuur kan dan op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens ontvangen indien en voor zover dat voor het gebruik van de programmatuur noodzakelijk is.

Ontvangst nieuwsbrieven en plaatsen reacties op de website

Als u zich op de website aanmeldt voor de ontvangst van nieuwsbrieven, worden de in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens door Coach Vooruit uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van deze nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. Indien u nu of in de toekomst een aanbeveling plaatst, worden de in dat kader door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om deze aanbeveling op de website te kunnen openbaren.

Gerechtvaardigde belangen

Bovenstaande verwerkingen van persoonsgegevens is volgens de wet dus toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Coach Vooruit gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven en het plaatsen van een aanbeveling op de website ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Coach Vooruit persoonsgegevens op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Zo verwerkt Coach Vooruit ook persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een zorgaanbieder, gemeente, Jeugdbescherming, Jeugdzorg of een andere zorgorganisatie persoonsgegevens over een cliënt aan Coach Vooruit verstrekt. Vorenstaande verwerking van persoonsgegevens geschiedt eveneens uitsluitend indien en voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst met de betreffende cliënt van Coach Vooruit noodzakelijk is.

Onder gerechtvaardigde belangen worden verder ook begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Coach Vooruit of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Coach Vooruit, om de website en e-mailvoorzieningen van Coach Vooruit te kunnen exploiteren, One Drive voor de cloudopslag van persoonsgegevens, de exploitant van het door Coach Vooruit gebruikte boekhoud-/ administratieprogramma; de exploitant van die software ontvangt middels het boekhoud-/ administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van Coach Vooruit noodzakelijk is, en een externe webbeheerder die, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zou kunnen verkrijgen tot de middels de website door u opgegeven persoonsgegevens.

Europese Economische Ruimte

Coach Vooruit slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Coach Vooruit verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Coach Vooruit daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Coach Vooruit er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Coach Vooruit zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast “normale persoonsgegevens” verwerkt Coach Vooruit mogelijk ook zogenoemde bijzondere persoonsgegevens, namelijk informatie over cliënten betreffende strafrechtelijke gegevens, gegevens over ras en/of etnische afkomst en gegevens over godsdienst en/of levensovertuiging. Dit kan in het belang zijn van de zorgvraag van de cliënt, maar mogelijk ook ter behartiging van de belangen van derden, zoals medecliënten.

Toegang tot persoonsgegevens

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Coach Vooruit toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Coach Vooruit persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. De personen die onder verantwoordelijkheid van Coach Vooruit vallen, evenals door Coach Vooruit ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Voor zover Coach Vooruit de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Coach Vooruit de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Coach Vooruit, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Uw rechten

U heeft het recht om Coach Vooruit te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Coach Vooruit een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Coach Vooruit verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Coach Vooruit slechts bewaard voor zolang dat noodzakelijk is. Coach Vooruit legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en gebruik van een beveiligde webomgeving bij onder meer online klantcontact, garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Coach Vooruit, kunt u contact opnemen met Coach Vooruit. Coach Vooruit helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Coach Vooruit of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.